Tajlandia/Malezja

1
Rejs nr: T1/11/19

Bangkok -Phuket - Ko Pa Nak -  Hong - James Bond - Krabi -

Ko Lanta - Ko Muk - Ko Rok - Phi Phi- Koh Khai Nok -

Koh Khai Nai - Phuket

             Tajlandia / Phuket 
              rejs luksusowym katamaranem 

Termin : 15.11.2019 - 24.11.2019

1360Eu(10dni)
2
Rejs nr: T2/01/20

Termin : 15.01.2020 - 24.01.2020

1260Eu(10dni)
       Ferie zimowe w Tajlandii
         rejs  katamaranem Tajlandia/Phuket

Bangkok -Phuket - Ko Pa Nak -  Hong - James Bond - Krabi -

Ko Lanta - Ko Muk - Ko Rok - Phi Phi- Koh Khai Nok -

Koh Khai Nai - Phuket

3
Rejs nr: T3/01/20
1360Eu(9dni)

Termin : 16.01.2020 - 24.01.2020

             Tajlandia / Phuket 
              rejs luksusowym katamaranem 

Bangkok -Phuket - Ko Pa Nak -  Hong - James Bond - Krabi -

Ko Lanta - Ko Muk - Ko Rok - Phi Phi- Koh Khai Nok -

Koh Khai Nai - Phuket

             Tajlandia / Phuket 
              rejs luksusowym katamaranem 

Termin : 25.01.2020 - 01.02.2020

Rejs nr: T4/11/19
4
 xxxxEu(7dni)

Bangkok -Phuket - Ko Pa Nak -  Hong - James Bond - Krabi -

Ko Lanta - Ko Muk - Ko Rok - Phi Phi- Koh Khai Nok -

Koh Khai Nai - Phuket

5
Rejs nr: T5/11/19

Termin : 22.02.2020 - 29.02.2020

             Tajlandia / Phuket 
              rejs luksusowym katamaranem 
 xxxxEu(7dni)

Bangkok -Phuket - Ko Pa Nak -  Hong - James Bond - Krabi -

Ko Lanta - Ko Muk - Ko Rok - Phi Phi- Koh Khai Nok -

Koh Khai Nai - Phuket