Tajlandia/Kambodża

1
Rejs nr: 

Bangkok -Phuket - Ko Pa Nak -  Hong - James Bond - Krabi -

Ko Lanta - Ko Muk - Ko Rok - Phi Phi- Koh Khai Nok -

Koh Khai Nai - Phuket

             Tajlandia / Phuket 
              rejs luksusowym katamaranem 
Sanoa47_0444-770x410.jpg