top of page

W naszej ofercie dostępne są dwa rodzaje voucherów:

- voucher na określony rejs: wybierz z naszej oferty konkretny rejs o jakim marzy osoba obdarowana

- voucher o określonej wartości: podaj kwotę na jaką mamy wystawić voucher, a obdarowana osoba sama zdecyduje na jaki rejs chce się wybrać

 

ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

 

 

VOUCHER NA OKREŚLONY REJS

 1. Voucher na określony rejs (voucher) jest wystawiany przez Marine Travel Sp. z o.o. Sp. K. (Marine Travel).

 2. Za voucher można zapłacić przelewem. W tytule przelewu należy wpisać: słowo VOUCHER DLA imię i nazwisko beneficjenta voucheru oraz numer rejsu (ewentualnie destynację i datę rejsu), adres e-mail na jaki ma zostać wysłany voucher.

 3. Po otrzymaniu wpłaty voucher zostanie wystawiony na dane wskazane w przelewie i wysłany do 3 dni roboczych na wskazany w przelewie adres e-mail.

 4. Voucher można wykorzystać jednokrotnie, tylko i wyłącznie na rejs, którego dotyczy i którego jednym z uczestników jest osoba wskazana na voucherze.

 5. Voucher stanowi środek płatniczy tylko i wyłącznie przy rezerwacji rejsu którego dotyczy, a jego wartość pomniejsza sumę do zapłaty.

 6. Data ważności jest wskazana na voucherze.

 7. Voucher musi być ważny w dniu podpisania umowy uczestnictwa w rejsie. Umowa może obejmować więcej niż jedną osobę, przy czym jedną z tych osób musi być właściciel vouchera

 8. Voucher niewykorzystany do daty wskazanej na nim, traci ważność i nie może być wykorzystany w późniejszym terminie z zastrzeżeniem pkt. 9 i 13.

 9. W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy (np. nagłe zamknięcie polskich granic) przez co niemożliwe będzie zrealizowanie rejsu, voucher można ponownie wykorzystać, a jego ważność zostanie automatycznie wydłużona o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności.

 10. W przypadku realizacji vouchera, jeśli jego wartość jest niższa niż cena rejsu wskazana w umowie, klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.

 11. W przypadku, gdy wartość vouchera jest wyższa niż cena rejsu wskazana w umowie, różnica nie podlega zwrotowi.

 12. W przypadku rezygnacji z rejsu z przyczyn leżących po stronie klienta, voucher nie podlega zwrotowi. W takim przypadku voucher może być przeznaczony na pokrycie powstałych kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, a ewentualną pozostałą kwotę klient będzie mógł przeznaczyć na inną, nową rezerwację. Nowa rezerwacja musi zostać dokonana wraz ze zgłoszeniem rezygnacji z pierwotnie zakupionego rejsu.

 13. W przypadku odwołania określonego rejsu przez Marine Travel z innych przyczyn niż wskazane w pkt. 9, voucher można ponownie wykorzystać, a termin jego ważności automatycznie zostaje wydłużony o ilość dni stanowiącą sumę dni od podpisania umowy do dnia odwołania rejsu, jednak nie dłużej niż o 90 dni liczonych od dnia odwołania rejsu.

 14. Vouchery można grupować i łączyć ich wartość. Zsumowane vouchery traktowane są jak jeden voucher.

 15. Rezerwacja rejsu opłacanego voucherem odbywa się zgodnie z warunkami uczestnictwa.

 16. Voucher można odstąpić innej osobie pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zgłoszenia Marine Travel danych nowego właściciela vouchera.

 17. W przypadku braku dostępności określonego rejsu w terminie ważności vouchera, klient ma prawo do jednorazowego przedłużenia ważności vouchera o 90 dni dla rejsów w krajach UE i 180 dni dla rejsów pozostałych. Jeśli jednak nadal określony rejs będzie niedostępny, voucher na określony rejs zostanie zmieniony na voucher o określonej wartości z terminem ważności 180 dni liczonymi od dnia wygaśnięcia ważności vouchera na określony rejs.

 18. Po upływie wskazanego na voucherze terminu ważności, jego posiadaczowi nie przysługuje żadne roszczenie lub żądanie w stosunku do Marine Travel.

 19. Posiadaczowi vouchera nie przysługuje prawo jego zwrotu ani zamiany na gotówkę zarówno w całości jak i w części.

 20. W momencie realizacji vouchera klient jest zobowiązany do okazania vouchera w formie oryginalnej lub elektronicznej podczas dokonywania rezerwacji.

 

VOUCHER O OKREŚLONEJ WARTOŚCI

 1. Voucher o określonej wartości (voucher) jest wystawiany przez Marine Travel Sp. z o.o. Sp. K. (Marine Travel).

 2. Za voucher można zapłacić przelewem. W tytule przelewu należy wpisać: słowo VOUCHER DLA imię i nazwisko beneficjenta voucheru oraz adres e-mail na jaki ma zostać wysłany voucher.

 3. Po otrzymaniu wpłaty voucher zostanie wystawiony na dane wskazane w przelewie i wysłany do 3 dni roboczych na wskazany w przelewie adres e-mail.

 4. Voucher jest możliwy do wykorzystania na dowolny rejs z oferty Marine Travel.

 5. Voucher stanowi środek płatniczy przy rezerwacji rejsu wyłącznie z oferty Marine Travel, zamieszczonej na stronie www.marinetravel.pl. Wartość vouchera pomniejsza sumę do zapłaty.

 6. Data ważności określona jest na voucherze.

 7. Voucher musi być ważny w dniu podpisania umowy uczestnictwa w rejsie. Umowa może obejmować więcej niż jedną osobę, przy czym jedną z tych osób musi być właściciel vouchera

 8. Voucher niewykorzystany do daty wskazanej na nim, traci ważność i nie może być wykorzystany w późniejszym terminie z zastrzeżeniem pkt. 9 i 13.

 9. W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy (np. nagłe zamknięcie polskich granic) przez co niemożliwe będzie zrealizowanie rejsu, voucher można ponownie wykorzystać, a jego ważność zostanie automatycznie wydłużona o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności.

 10. W przypadku realizacji vouchera, jeśli jego wartość jest niższa niż cena rejsu wskazana w umowie, klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.

 11. W przypadku, gdy wartość vouchera jest wyższa niż cena rejsu wskazana w umowie, różnica nie podlega zwrotowi.

 12. W przypadku rezygnacji z rejsu z przyczyn leżących po stronie klienta, voucher nie podlega zwrotowi. W takim przypadku voucher może być przeznaczony na pokrycie powstałych kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, a ewentualną pozostałą kwotę klient będzie mógł przeznaczyć na inną, nową rezerwację. Nowa rezerwacja musi zostać dokonana wraz ze zgłoszeniem rezygnacji z pierwotnie zakupionego rejsu.

 13. W przypadku odwołania wybranego rejsu przez Marine Travel z innych przyczyn niż wskazane w pkt. 9, voucher można ponownie wykorzystać, a termin jego ważności automatycznie zostaje wydłużony o ilość dni stanowiącą sumę dni od podpisania umowy do dnia odwołania rejsu, jednak nie dłużej niż o 90 dni liczonych od dnia odwołania rejsu.

 14. Vouchery można grupować i łączyć ich wartość. Zsumowane vouchery traktowane są jak jeden voucher.

 15. Rezerwacja rejsu opłacanego voucherem odbywa się zgodnie z warunkami uczestnictwa.

 16. Voucher można odstąpić innej osobie pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zgłoszenia Marine Travel danych nowego właściciela vouchera.

 17. Po upływie wskazanego na voucherze terminu ważności, jego posiadaczowi nie przysługuje żadne roszczenie lub żądanie w stosunku do Marine Travel.

 18. Posiadaczowi vouchera nie przysługuje prawo jego zwrotu ani zamiany na gotówkę zarówno w całości jak i w części.

 19. W momencie realizacji vouchera klient jest zobowiązany do okazania vouchera w formie oryginalnej lub elektronicznej podczas dokonywania rezerwacji.

bottom of page